תקנון

תקנון למשתמש האתר 
•    הניסוחים בתקנון זה מובאים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
•    התקנון המקוצר מהווה חלק בלתי נפרד מן התקנון המלא. ההסכמה היא על שניהם יחד. במקרה של אי בהירות התקנון המלא הוא הקובע.
התקנון הקצר. אנא קראו בעיון:
1.    האחריות לביצוע התרגילים שיוצגו לי היא עלי בלבד. ולא אבוא בשום טענת נזיקין כלפי בעלי האתר tipulitonline.co.il  או yogatipulit.co.il או באי כוחם. ההמלצות והתרגולים באתר אינם מחליפים עצת רופא. במקרה של ספק יש להתייעץ עם רופא לפני ביצוע התרגילים.
2.    כל מידע שאמסור באתר הוא נכון ומדויק עד כמה שידעתי משגת.
3.    אני מודע לכך שכל חומר שיימסר לי או יוצג בפני על ידי האתר הנו קניין רוחני של בעלי האתר. חומר זה הוא אישי בלבד ואין להעתיקו, לשמרו במחשב האישי או להעבירו לשום גורם שלישי בשום צורה שהיא, ללא קבלת רשות בכתב מבעלי האתר.
4.    האתר עושה כמיטב יכולתו בכדי לשדר איכות גבוהה של תרגול וידאו באינטרנט לכל גולש. למרות זאת, האתר אינו אחראי על איכות השידור כפי שהיא מתקבלת מצידו של מקבל השירות.
5.    הנתונים שאמסור באתר ישמשו לבקרה סטטיסטית לאיכות השירות. נתונים סטטיסטיים אלה עשויים להתפרסם מעת לעת על פי שיקולי בעלי האתר.
6.    האתר רשאי להפסיק את השירות בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.
7.    לאתר הזכות לשנות מחירים בכל זמן. מידע על שינויים אלה יימסר לפחות כשבעה ימים לפני סיום תקופת התשלום בדואר אלקטרוני במרכז הלמידה.
8.    במידה ותרגלתי בעצמי תרגול הניתן לי באתר וחשתי בכאב, אי התאמה, קושי או מגבלה גופנית או נפשית , עלי להודיע על כך מיידית לצוות התמיכה באמצעות אמצעי ההתקשרות באתר.
9.     כל עוד הינך עושה שימוש באתר, עליך להודיע לתמיכה על כל שינוי שחל במצבך הבריאותי באמצעות דרכי ההתקשרות שבאתר.
התקנון המלא:
* קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע למשתמש לבצע בדיקה עצמאית של המידע.
** הניסוחים בתקנון זה מובאים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
1.    האתר מציג בפני המשתמש מידע ותכנים בתחומים: יוגה, יוגה טיפולית ואורח חיים בריא. מידע זה מתבסס על גישה של התמדה בתרגול המכוון לתוצאות.
2.    מטרתו של תקנון זה להסדיר את תנאי השימוש באתר ותכניו, לרבות מאמרים ווידאו. השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.
3.    האתר לא ישא בכל אחריות בשימוש במידע ובסרטונים על ידי המשתמש.
4.    האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מידע ולעדכנו מעת לעת. האתר אינו אחראי לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. על המשתמש לבצע בדיקה עצמאית ולהתייעץ עם רופא במידת הצורך לפני תרגול או יישום המידע המוצג באתר.
5.    המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהאתר אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה בשירותים, בין במישרין בין בעקיפין, וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
6.    המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
7.    האתר אינו אחראי על מידע המתקבל מקישור באתר זה לאתרים אחרים.
8.    האתר אינו אחראי על מידע המפורסם על ידי המשתמשים, המלצות של משתמשים או גורם פרסומי אחר.
9.    האתר אינו אחראי על קלקולים, ניתוקים והפסקות בשירות.
10.    האתר, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים, לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
11.    מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הנה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
12.    המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. המשתמש מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
13.    כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת האתר מראש ובכתב.
14.    המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
15.    המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
16.    המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
17.    האתר יהיה רשאי להפסיק את כל הפעילויות והשירותים בו ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי האתר בעניין.
18.    האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר שירותי האתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתר או על ידי אחרים עמם יתקשר האתר. בנוסף, האתר רשאי לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו. היה והמשתמש יחפוץ בכך ויודיע רשמית לאתר, יוצאו פרטי המשתמש ממאגר הנתונים של האתר.
19.    האתר יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם הוא מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי, אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר החברה או אם מוכן היה המשמתמש לשתף את פרטיו האישיים כחלק מתנאי השיתוף עם רשתות חברתיות. במקרה זה יהא האתר רשאי למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
20.    מובהר כי האתר פועל לאבטחת המידע ונוקט אמצעים לשם כך. ואולם, מאחר ומדובר באתר המהווה חלק מרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האתר, ועל המשתמש להיות מודע לאפשרות זו, בבואו לבחור האם למסור את פרטיו לאתר. מובהר בזאת כי היה ולמרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר או מכל סיבה אחרת, לא תחול על האתר כל אחריות.
21.    האתר יהיה רשאי לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
22.    למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע מהתחייבות כלשהי של המשתמש כאמור בהסכם זה.
23.    האתר שומר על זכותו לשנות את ההוראות וכללי השימוש מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר, והמשתתפים מתבקשים לעיין בתקנון מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
24.    מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר ולשירותים הניתנים בו, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד.
25.    ידוע למשתמש כי התרגולים מבוססים על הפרטים שמסר ועל השאלונים שמילא, לכן תנאי בסיסי הינו מילוי פרטים מלאים ומדויקים, נכונים ועדכניים.
26.    ידוע למשתמש כי האתר, מפעיליו ועובדיו, אינם משמשים תחליף להתייעצות עם גורמים רפואיים מוסמכים ומומלץ, בטרם יתחיל לתרגל, כי יתייעץ עם רופא באם הנו כשיר לבצע את התרגילים המוצעים באתר.
27.    ידוע למשתמש כי בהרשמה לאתר, ייגבה ממנו תשלום בגין חודש מראש, לפחות, או על פי החבילה הנבחרת, ולאחר מכן, יחויב באופן שוטף מדי חודש בחודשו מראש בגין אותו חודש, באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו מצויים במערכת.
28.    לא ניתן לבטל את המנוי, אלא בסיום תקופת המנוי הנבחר. וזאת מאחר והשירות ניתן מיד עם סיום תהליך ההרשמה, לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי ואישורם.
29.    פרטי המנוי יישמרו במאגר המידע של האתר, מפעילי האתר לא יעבירו את הפרטים האישיים לאף גורם אחר.  החברה תהא רשאית לשלוח למנוי דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל פה בכל דבר, לרבות מידע מקצועי, שיווקי ומסחרי.
30.    בכל מקרה, בו מחמת "כוח עליון", נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו ו/או לעמוד בהתחייבויות אחרות שלו, יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את ההתקשרות עם המנויים, כולם או חלקם. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
31.    מפעילי האתר שומרים את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתם ו/או באם יתברר להם שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או נגרמה תקלה טכנית באתר.
32.    חל איסור לשדר את סרטוני האתר במקומות ציבוריים ולקהל הרחב. הם מיועדים אישית לבעל החשבון ונמסרים אישית רק לו.
33.     זוהי חובתו של המשתמש באתר להודיע לתמיכת האתר על כל שינוי במצבו הבריאותי שהינו הרעה או שיפור, מוגבלות פיזית או נפשית, קושי בביצוע התרגול, לקיחת תרופות או שינוי בלקיחת תרופות וזאת באמצעות דרכי ההתקשרות באתר.
(Visited 146 times, 1 visits today)

About The Author

Comments are closed.